Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu

"Děti se učí pro život."

Popis školy

Naše škola se nachází v malé vesnici Kostelní Lhota. Jsme trojtřídní škola s kapacitou 40 žáků, v níž se učí žáci 1. – 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Děti se učí pro život.“ V naší škole se vyučuje 1.třída samostatně. Anglický jazyk je v našem školním vzdělávacím plánu zařazen již od 1.ročníku.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi a interaktivní tabulí. Děti mají ve všech třídách přístup na internet a mohou využívat počítačovou síť s tiskovými výstupy.

Součástí školy je školní družina s denním provozem od 7:00 do 16:30hod.

Žáci mají možnost se stravovat v nedaleké budově mateřské školy.

Jaké mimoškolní aktivity škola nabízí?
Jsou to zájmové kroužky nebo mimoškolní akce pořádané ve spolupráci s rodiči.
Ve škole se průběžně otevírá kroužek anglického jazyka, počítačový kroužek, kroužek dovedných rukou, kroužek pohybových her, divadelní kroužek a několik školních klubů např.badatelský, čtenářský a klub logiky.

Nabídka mimoškolních akcí konaných ve spolupráci s rodiči:
Soutěž o Lhoteckou dýni, Vánoční vystoupení, Rej čarodějnic, Masopust, Den dětí.

Kdy nás můžete navštívit:
Kterýkoliv zájemce má možnost navštívit školu kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě s ředitelkou školy. Samozřejmostí jsou třídní schůzky.

Instituce se kterými škola spolupracuje:
Věnujeme velkou pozornost reedukaci vývojovým poruchám učení, tedy dyslexii, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii. Velmi úzce spolupracujeme s SPC Kolín, SIM Praha a Pedagogicko psychologickou poradnou Nymburk.
Vzhledem ke specifikaci naší školy je možné věnovat velkou pozornost žákům s dílčím oslabením výkonu a jejich integraci do žákovského kolektivu.

Jakými principy se škola řídí:
- škola je věc veřejná, práce učitele je především služba veřejnosti
- žák školy má svá nezadatelné práva, teprve pak povinnosti
- škola je otevřená nejen svým žákům a rodičům, ale i veřejnosti
- škola je přístupná všem podmětům zvenčí
- škola poskytuje nejen vzdělání, výchovu, ale i poradenské služby v oblasti školství

Závěrem:
Vážení, těší nás, že máte o naší školu zájem. Těšíme se, že se s Vámi setkáme osobně a budeme vzájemně spolupracovat.

Vaši žáci a učitelé ZŠ Kostelní Lhota

Historie školy

Za Marie Terezie v roce 1774 byl vypracován "Školní řád pro veškeré c.k. dědičné země". V něm se píše, že v místech s farními chrámy mají být zřízeny školy pod dohledem faráře. Bylo tedy pravidlem, že kde byla fara, byla i škola. V nejstarší dochované školní kronice z roku 1838 napsal provisorní řídící učitel Jan Skalický: "Rok, v kterém tato škola svůj počátek vzala, s jistotou voláno býti nemůže, jisté ale jest, že se do starodávných časů skloňuje, neb jak se od nejstarších pamětníků praví. Od dávných let jistý soused té obce, nemaje žádných potomků po sobě pozůstalých, umírajíce, barák No 57 maje, k vyučování dítek k zádušnímu Chrámu Páně jest odkázal …"

Tento "barák" čp.57 byl roku 1788 prodán za 160 zlatých Janovi Plačkovi, který na místě zádušní školy vystavěl pro svého syna Matěje novou chalupu.
V seznamu škol na poděbradském panství z roku 1778 je již škola v Kostelní Lhotě uvedena. Sloužila také pro děti z Pískové a Vrbové Lhoty. Učitel měl v té době roční služné 80 zlatých, které bylo později zvýšeno na 130 zlatých. V roce 1785 byla školní budova zřízena na místě farních budov - bez ohledu na stížnost sadského děkana.

Ve školní kronice se dále píše:"Paměti při té žádné zaznamenané nejsou, a škola ta roku 1788 na místě jiném blíže kostela s světnicí pro učitele, s komorou, kuchyní a s sklepem vystavěna byla, žádné zahrady, jedině dosti skromného dvorečka maje."

V roce 1879 byla původní škola zbourána a na jejím místě vystavěna nová jednoposchoďová budova. Ve školní kronice o tom pan řídicí Josef Nágl píše:"Svěřeno udělání nastinu k nové této budově ck. adjunktu stavitelského odboru p. Reisenanovi v Poděbradech, kterýž jej provedl tak, by stará budova zvýšena a z ní byty pro učitele zřízené byly, a světnice učebné na starou budovu jedno poschodí postaveno; mimo toho nová stavba pro záchody a schody by se provedla. Tento nástin byl předložen ku schválení dne 9. dubna 1879 před slav. ck. okresní školní radu a schválen ní dne 27. dubna 1879. Na stavbu dohlížel starosta p.Jan Kuchař, radní p.Jos.Plaček a druhý radní co místní školní dozorce p.Alois Löwit."

Pro velkou zchátralost původní budovy muselo být upuštěno od plánované nadstavby. Stará škola byla zbourána a na jejím místě vystavěna nová patrová budova. Stavba byla dokončena 22. listopadu téhož roku a dne 23. listopadu 1879 byla škola slavnostně vysvěcena. Při té příležitosti školní mládež vykonala lampionový průvod za účasti místního spolku vojenských vysloužilců, obecního zastupitelstva, s hudbou a za střelby z hmoždířů. Žákyně Aloisie Plačková z čp.17 podala na podušce klíč staviteli p. Milerovi, který ho předal starostovi p.Janu Kuchařovi a ten školu otevřel.

Pedagogický sbor

 • Mgr. Hana Čermáková:

  ředitelka školy, třídní učitelka 4. a 5. třídy

 • Mgr. Kateřina Hovorková:

  třídní učitelka 2. a 3. třídy

 • Mgr. Klára Turková:

  třídní učitel 1. třídy

 • Bc. Jiřina Richterová:

  vychovatelka ve školní družině

 • Markéta Holešovská:

  vedoucí vychovatelka ve školní družině

Školní poradenské pracoviště

 • Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na::

  a) prevenci školní neúspěšnosti,
  b) primární prevenci sociálně patologických jevů,
  c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
  d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování,
  g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

  • Poradenské služby se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve školním poradenském pracovišti působí: :

   - výchovný poradce: Mgr. Klára Turková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 325599037)

   - metodik prevence: Bc. Jiřina Richterová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 325599037)

   - školní speciální pedagog: Mgr. Hana Čermáková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 325599037)

   Každý z poradenských pracovníků se sejde s žáky, rodiči i ostatními individuálně po předchozí domluvě.

Osvědčení a kurzy

 • Mgr. Hana Čermáková
  Trénink jazykových schopností podle Elkonina
  Obohacení výuky interaktivitou
  Sociální integrace žáků
 • Mgr. Kateřina Hovorková
  Dostupné mobilní technologie ve školní výuce
  Jak efektivně zavádět kooperativní výuku
  Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost
 • Mgr. Klára Turková
  Logopedie hrou
  Zdravotní výchova
  Dramatická výchova
 • Bc. Jiřina Richterová
  Protidrogová prevence
  Hry pro zvládání agresivity a neklidu
  Kritické myšlení
 • Markéta Holešovská
  Pedagog volného času
  Nové formy hry v družině
  Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Školská rada

 • Jana Macháčková

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Klára Turková

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Šárka Kopáčková

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Moderně vybavené třídy základní školy v Kostelní Lhotě
Třídy ZŠ Kostelní Lhota jsou vybaveny novým nábytkem
Škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy.
Prostory základní školy v Kostelní Lhotě
Moderní šatny základní školy v Kostelní Lhotě
Tělocvična ZŠ Kostelní Lhota
Venkovní prostory ZŠ Kostelní Lhota
Venkovní prostory ZŠ Kostelní Lhota
Venkovní prostory ZŠ Kostelní Lhota

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb