O škole

Malotřídní škola s rodinnou atmosférou

Škola je umístěna v samostatné, rekonstruované budově v centru obce s velmi dobrou dopravní dostupností. Má vlastní školní zahradu, která je využívaná k výchovně vzdělávacím i volnočasovým aktivitám. Má přiměřeně velké, čisté a estetické prostory, na jejichž vzhledu se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Všechny učebny jsou vybaveny novým výškově stavitelným nábytkem, počítači, interaktivními tabulemi a nově také interaktivním displejem. Počítačová síť je rozvedena do všech učeben. Třídy jsou prostorné a světlé, využíváme možnost relaxace na kobercích. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu se standardním tělocvičným nářadím a víceúčelové školní hřiště s fotbalovým pláckem, doskočištěm a pingpongovým stolem. V období jara a podzimu žáci využívají k výuce také zahradní posezení. Součástí školy je školní družina, dostupná pro žáky všech ročníků.

Pedagogický sbor

Mgr. Hana Čermáková

Mgr. Klára Turková

Mgr. Petra Doucková

Mgr. Šárka Kopáčková

Mgr. Pavlína Ulrichová

Markéta Holešovská

Bc. Lenka Černá

Monika Kubíková

Marie Rýdlová

Andrea Fišerová

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny probíhají dle potřeby, po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

Rády bychom vytvořily prostředí pro formu otevřené školy, přátelské vůči rodičům i okolní komunitě a podpořily tak rozvoj vzájemných mezilidských vztahů, pohody, bezpečí, respektu a tolerance. Neváhejte, kontaktujte nás a my se Vám rády budeme věnovat.

Školská rada

Jana Macháčková

Klára Turková

Růžena Hamatová

Historie školy

Za Marie Terezie v roce 1774 byl vypracován „Školní řád pro veškeré c. k. dědičné země“. V něm se píše, že v místech s farními chrámy mají být zřízeny školy pod dohledem faráře. Bylo tedy pravidlem, že kde byla fara, byla i škola. V nejstarší dochované školní kronice z roku 1838 napsal provisorní řídící učitel Jan Skalický: „Rok, v kterém tato škola svůj počátek vzala, s jistotou voláno býti nemůže, jisté ale jest, že se do starodávných časů skloňuje, neb jak se od nejstarších pamětníků praví. Od dávných let jistý soused té obce, nemaje žádných potomků po sobě pozůstalých, umírajíce, barák No 57 maje, k vyučování dítek k zádušnímu Chrámu Páně jest odkázal …“

Tento „barák“ čp.57 byl roku 1788 prodán za 160 zlatých Janovi Plačkovi, který na místě zádušní školy vystavěl pro svého syna Matěje novou chalupu.
V seznamu škol na poděbradském panství z roku 1778 je již škola v Kostelní Lhotě uvedena. Sloužila také pro děti z Pískové a Vrbové Lhoty. Učitel měl v té době roční služné 80 zlatých, které bylo později zvýšeno na 130 zlatých. V roce 1785 byla školní budova zřízena na místě farních budov – bez ohledu na stížnost sadského děkana.

Ve školní kronice se dále píše: „Paměti při té žádné zaznamenané nejsou, a škola ta roku 1788 na místě jiném blíže kostela s světnicí pro učitele, s komorou, kuchyní a s sklepem vystavěna byla, žádné zahrady, jedině dosti skromného dvorečka maje.“

V roce 1879 byla původní škola zbourána a na jejím místě vystavěna nová jednoposchoďová budova. Ve školní kronice o tom pan řídicí Josef Nágl píše: „Svěřeno udělání nástinu k nové této budově ck. adjunktu stavitelského odboru p. Reisenanovi v Poděbradech, kterýž jej provedl tak, by stará budova zvýšena a z ní byty pro učitele zřízené byly, a světnice učebné na starou budovu jedno poschodí postaveno; mimo toho nová stavba pro záchody a schody by se provedla. Tento nástin byl předložen ku schválení dne 9. dubna 1879 před slav. ck. okresní školní radu a schválen ní dne 27. dubna 1879. Na stavbu dohlížel starosta p. Jan Kuchař, radní p. Jos. Plaček a druhý radní co místní školní dozorce p. Alois Löwit.“

Pro velkou zchátralost původní budovy muselo být upuštěno od plánované nadstavby. Stará škola byla zbourána a na jejím místě vystavěna nová patrová budova. Stavba byla dokončena 22. listopadu téhož roku a dne 23. listopadu 1879 byla škola slavnostně vysvěcena. Při té příležitosti školní mládež vykonala lampionový průvod za účasti místního spolku vojenských vysloužilců, obecního zastupitelstva, s hudbou a za střelby z hmoždířů. Žákyně Aloisie Plačková z čp.17 podala na podušce klíč staviteli p. Milerovi, který ho předal starostovi p. Janu Kuchařovi a ten školu otevřel.