Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům .

K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí ke zlepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami .

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, logoped a metodik prevence.

Vedoucí poradenského pracoviště

Výchovný poradce

Metodik prevence

Logoped

Logopedický asistent

Školní speciální pedagogové

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny probíhají dle potřeby, po předchozí domluvě.

Rády bychom vytvořily prostředí pro formu otevřené školy, přátelské vůči rodičům i okolní komunitě a podpořily tak rozvoj vzájemných mezilidských vztahů, pohody, bezpečí, respektu a tolerance. Neváhejte, kontaktujte nás a my se Vám rády budeme věnovat.

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou

Naše škola primárně spolupracuje s PPP Středočeského kraje, ale spolupracujeme i s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zapsanými v rejstříku školských zařízení.
PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.