Vyhlášení zápisu + pozvánka

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS

do Základní školy Kostelní Lhota, okres Nymburk, příspěvková organizace

Zápis proběhne 23. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy v Kostelní Lhotě č. 5.

Informace pro rodiče: Povinná školní docházka začíná pro příští školní rok dítěti, které dovrší 6 let k 31. srpnu 2024, pokud mu není povolen odklad. Dále dítěti s odkladem povinné školní docházky ze školního roku 2023-24. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Děti, které se již zúčastnily zápisu v naší škole v loňském roce a budou u nás moci zahájit v září povinnou školní docházku, nemusí již zápis opakovat. Přesto doporučujeme, k zápisu přijít. Pokud k zápisu nepřijdou, zákonní zástupci zažádají o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (formulář je na stránkách školy).

Organizace zápisu

➢ K zápisu přicházejí děti v doprovodu zákonného zástupce v určený den v době od 14:00 do 17:00.
➢ zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj doklad totožnosti
➢ zápis probíhá za možné přítomnosti rodičů cca 20 min
➢ v době zápisu je ve škole vedení školy a výchovný poradce – možnost využít ke konzultaci, zápis vedou učitelky 1. stupně.

Preferenční kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25

1. Přijetí žáků s trvalým bydlištěm v obci Kostelní Lhota, dítě zaměstnance školy,  přesáhne-li počet zapsaných dětí počet přijímaných (pro následující školní rok 18) nebo maximální kapacitu školy, rozhodne los.

2. Věk žáka (přednostně budou přijímány děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, případně děti s odkladem školní docházky).

3. Dítě s trvalým pobytem mimo Kostelní Lhotu, které má sourozence na ZŠ Kostelní Lhota, pokud počet dětí přesáhne počet přijímaných, rozhodne los.

4. Pořadí podaných žádostí.

Ostatní zapsaní zájemci budou přijímáni vzhledem ke kapacitě školy do maximálního stanoveného počtu žáků do prvního ročníku.

Vyhodnocení přijetí

Ve školním roce 2024/2025 bude pro 1. ročník otevřena jedna třída o maximálním počtu 18 žáků. Maximální kapacita školy je v současnosti 55 žáků. Od září 2024 požadujeme navýšení celkové kapacity na 90 žáků.

➢ V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků nebo maximální kapacitu školy, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den – 26. 4. 2024.

➢ Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

➢ O průběhu losování bude pořízen protokol.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30. dubna 2024 na webových stránkách školy a vyvěšeny budou ve vývěsce na budově základní školy. Přijatí žáci budou zveřejněni pod identifikačními čísly, přidělenými po podání žádosti o přijetí. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 30. 4. 2024.

Formální část zápisu

➢ Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Dotazník pro rodiče nebo pouze zkontroluje se zapisujícím správnost, pokud zákonný zástupce vyplnil zápisní list již dříve).

➢ Předloží svůj průkaz totožnosti.

➢ Předloží rodný list dítěte.

➢ Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (plná moc).

U zápisu dítěte může být přítomen zákonný zástupce.

➢ Motivační část se nese hravou formou, vedoucí k motivování dítěte.

➢ Orientační posouzení školní zralosti.

Vydání rozhodnutí o přijetí

➢Na webových stránkách školy a ve školní vývěsce bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí nejpozději do konce dubna 2024.

➢ Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

➢ Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

➢ Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

➢ Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

➢ Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí

➢Rozhodnutí předchází nahlédnutí do spisu.

➢Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

➢Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

➢Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

➢ Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk, Kostelní Lhota č. 5.

Odklad povinné školní docházky

➢Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky (pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé)

– písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a zašle do školy

– v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017)

➢Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

➢Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

1. školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

➢Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

➢Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

➢Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

➢Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jeho plnění.